Nyelvi előkészítő képzés

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban a törvény által biztosított lehetőségeknek megfelelően a 2004/2005-ös tanévtől Nyelvi előkészítő évfolyamot (továbbiakban Nyek) indítunk angol és német nyelven.

A vonzáskörzetünkbe tartozó általános iskolákban az angol és a német nyelveket tanítják, ezért választottuk ezt a két idegen nyelvet a Nyek évfolyamon. Szeretnénk hozzájárulni, hogy az általános iskolában megszerzett nyelvtudás ne vesszen el,. hanem a tanulók azt az idegen nyelvet tanulhassák tovább a középiskolánkban, amelyet az általános iskolában elkezdtek. A KDFG-ben a 9. évfolyamon 14 órában folyik a német illetve angol nyelv tanítása, ez éves szinten 518 nyelvórát jelent.

Közvetlen céljaink a Nyek évfolyamon:

 • a 9. évfolyamon tanulók intenzív nyelvtanulási keretek között angol illetve német nyelvekből olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában legkorábban a 10. osztály végén, legkésőbb a 13. osztály végén sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát,
 • a tanulókban kedvező attitűdöt és motivációt alakítsunk ki a nyelvek, a hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt,
 • a megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók váljanak képessé nyelvtudásuk önálló fenntartására és továbbfejlesztésére.

A nyelvtanítás hatékonysága, intenzitása

Az előkészítő évfolyam célja a kommunikatív kompetenciák kialakítása, fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti a négy alapkészség (beszédkészség, beszédértés, olvasásértés és írás) területén. Ezen kívül természetesen a tanuló egyéb, személyes kompetenciáinak fejlesztése is folyik.

Ennek érdekében hosszas előkészítő munka eredményeképpen igyekszünk a legmodernebb tananyagokból, segédanyagokból tanítani.

A nyelvi csoportokat két-két nyelvtanár tanítja. Témakörönként felosztottuk egymás között a feladatokat. Részletesen megbeszéltük és írásban dokumentáltuk, hogy milyen értékelési rendszert alkalmazunk, milyen jellegű számonkérések lesznek, mik a céljaink, elvárásaink illetve kötelességeink a diákokkal szemben.

Olyan tevékenységi formákat igyekszünk választani, amelyek már a tanulási folyamat során a diákokat sikerhez, az erőfeszítést visszaigazoló eredményekhez juttatják. Derüljön ki a számukra ebben a tanévben is, hogy fontos és érdekes tevékenységekre képesek idegen nyelven és az idegen nyelv tanulása révén. Ezen célok megvalósítására egyrészt a projektmunkák megvalósítása, másrészt a célnyelvi országokban (Németországban illetve Angliában) tett tanulmányi utazások különösen jó alkalmat biztosítanak.

Ebben a programban az együttműködés, a kapcsolatteremtés mindenképpen intenzívebb, mint az idegen nyelvet nem ilyen magas óraszámban tanuló diákoknál. Így szorosabb a kötelék a tanuló és a tanár között, tanuló és a tananyag között, és a tanulók között.

Az odafigyelés a tanár részéről is nagyobb. A heti 6-7 órában tanító tanár többet van a tanulókkal, alkalma van megismerni, rátapintani az erős és gyenge pontjaikra és azokat fejleszteni. Intenzívebb az ellenőrzés, a visszacsatolás is, ami segíti a folyamatos és eredményes munkát.

Összefoglalásképpen a következő tevékenységeket, elemeket sikerült megvalósítani az előző tanévben illetve ezeket a célokat szeretnénk az idei tanévben is elérni:

 1. folyamatos, mindennapos nyelvtanulás;
 2. a célok és a tanulási formák változatossága a motiváció fenntartása érdekében;
 3. munkamegosztás a tanárok között;
 4. nagyobb tanulói önállóság, több egyéni munka (a házi feladatokban is);
 5. tanulási stratégiák oktatása, fejlesztése (segédeszközök használata, média, digitális anyagok, internet, könyvtár stb. a lehetőségeinknek megfelelően);
 6. a szókincs aktívabb, rendszeres, változatos gyakorlása;
 7. több autentikus anyag használata;
 8. kiegészítő anyagok változatossága; (pl. angol és német nyelvű folyóiratok)
 9. fokozott interkulturális közelítés (pl. nyelvterületi ünnepekről megemlékezés, tanulmányi utazások);
 10. projektek előkészítése és megvalósítása;
 11. könnyített/szintezett olvasmányok használata;
 12. változatosabb év közbeni értékelés, osztályzás; (félévi és év végi egységes írásbeli és szóbeli számon kérés) Két év tapasztalata alapján tehát egyértelműen sikeresnek mondható a Nyek évfolyam beindítása.

 

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium híre Európában

Örömmel tudatjuk, hogy a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium (az ELTE BTK-val és a budai Petőfi Gimnáziummal közösen) sikeresen részt vett egy nemzetközi munkaprogramban, mely a KÜLÖNBÖZŐSÉG AZ OKTATÁSBAN címet viseli.
Az egyes - uniós - országokban zajló munkacsoportok kidolgoztak olyan, nemzetközileg is tanulságokkal szolgáló pedagógiai programokat, melyek révén a "különbözőség" - legyen az nemi, faji, szociális, etnikai, kulturális, stb. - erénnyé kovácsolódik az oktatásban, nem pedig feszültségforrást és akadályozó tényezőt jelent.

A munka eredményeként egy 3 nyelvű oktatócsomag született, melynek középpontjában a magyar rövidfilmek állnak. A DVD formátumú segédanyagot december közepén egy párizsi nemzetközi konferencia keretében is módunk volt bemutatni, ahol a prezentáció nagy sikert aratott.
A filmösszeállítás célja, hogy segítségével a néző - elsősorban az oktatás szereplői; tanárok és diákok - jobban értsék a képi nyelvet, jobban tájékozódjanak a vizuális kultúrában, ill. arra törekszik, hogy a különbözőség problematikájának sokszínű bemutatásával alakítsa a befogadók önmagukhoz és a közösséghez való viszonyát.
A filmekhez készült oktatási segédanyagot, megismerhették számos franciaországi városban, Angliában, Portugáliában, Olaszországban, Bulgáriában, Finnországban és Romániában is.

A program keretében diákok célcsoportjai tekintettek meg 8 kisfilmet, mellyel kapcsolatban kérdőívet töltöttek ki, véleményeket fogalmaztak meg. A színvonalas, nemzetközi díjas magyar rövidfilmek értelmezése révén igyekeztük megragadni a gyerekek fejében, lelkében lévő problémákat, az előítélet és az agresszió kérdéskörét. Szakmai konzultánsként, valamint a filmek kiválasztásában, a segédanyagok elkészítésében közreműködött Dr. Buglya Sándor rendező, operatőr, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára.
A kérdőíveket értékeltük, a tapasztalatokat összesítettük majd franciára lefordítva vittük a nemzetközi plénum elé.

Miután Párizsban, idén decemberben az iskolánk személyes bemutatása megtörtént, a másik két budapesti intézménnyel közösen, európai hírnevet kaptunk, nemzetközi szakbizottságok és egyszerű tanárok használják munkánkat a diákok toleranciára és szolidaritásra nevelésében.

Felméry Klára, Lázár András


Az oldal tetejére

Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer