hid (1)
hid (2)
hid (3)
hid (4)
hid
kaland (1)
kaland (2)
kaland (3)
kaland (4)
kaland (5)
kaland
lepcso (1)
lepcso
safer
ujsag (1)
ujsag
varos (1)
varos (2)
varos (3)
varos (4)
varos (5)
varos (6)
varos (7)
varos

DEF flag-logoeac-YOUTH_EN uj verzio

EyoUth-Day project is funded by
Youth in Action Programme 4.5
Contract number: 2010-4957/001-001

MEGVALÓSÍTÁSI BESZÁMOLÓ

Iskolánk, a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium idei első témahetén ismételten a Tolerancia-fejlesztés feladatára koncentrált. Ennek érdekében felvette a kapcsolatot korábbi projektjeibe bevont partnereivel, illetve új szervezettekkel (pl. Ec-Pec Alapítvány) működött együtt egy eseményekben és eredményekben gazdag projektnapot szervezve meg 2011. október 25-ére.
Az felsőbb évfolyamoknak speciális, iskolán kívüli helyszínekre szervezett foglalkozásokat, míg az alsóbb évfolyamokat az iskolában tartva, játékos személyiségfejlesztő feladatokkal foglalkoztatta.

A külsős programokról
A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájaként az európai uniós ismeretek terjesztésében, átadásában nyújtott gyakorlatias segítséget végzőseinknek. Pszichológus vezette csoportos beszélgetések segítségével ismerkedhettek meg a tanulók:

 • a karriertervezés fogalmával (képességfelmérés + információszerzés módjaival)
 • az EU-s továbbtanulási lehetőségekkel (ösztöndíjakkal)
 •  a gyakornoki, nyári és önkéntes munka lehetőségeivel az EU-ban
 • az önéletrajzírás (Europass) és pályázatírás fortélyaival.

Iskolánkban immár hagyomány, hogy a fogyatékkal élőkkel szembeni előítéleteket felszínre hozzuk és tompítsuk. A problémaérzékenyítés jegyében a (média tagozatos) 10 A osztálytanulói látogattak el idén a Népligetben található Láthatatlan kiállításra, ahol 3 turnusban, látássérült vezetők segítségével egy-egy órát töltöttek el egy hermetikusan elsötétített akadálypályán, hogy testközeli élményt szerezzenek a világtalanok világáról. Ők voltak a 4. osztály az intézményben, akik részt vettek ezen a programon, így nem volt meglepő, hogy pozitív visszajelzésekkel és életre szóló élménnyel tértek vissza másnap az iskolába.

A Kapibara Film 2010-es programjának folytatásaként idén is elindította a TOLERANCIA FILMKLUB sorozatot. Ennek keretében a médiajelenséget is érintő A legboldogabb lány a világon című filmet tekintette meg a 11. évfolyam, akik az ODEON moziból visszatérve média, illetve emberismeret és etika órákon dolgozták fel a látottakat. A feldolgozás a olyan kérdésekre koncentrált, mint például:

 • Derült égből villámcsapás. Milyen módon kapcsolódhat a mondás a történethez?
 • A hirtelen jött jólét milyen módon változtatja meg a főhős és közvetlen környezet életét?
 • Milyen jelenségek húzódnak meg a film történetének hátterében?
 • Hogyan és miért lesz extrém és fájdalmas dologgá a szerencse?
 • Mitől válik a forgatás egyre abszurdabbá?
 • Milyen erkölcsi problémák váltak kitapinthatóvá a filmben?
 • Milyen műfaji érdekességeket vettél észre a filmben? (népmese, valóságshow, reklám elemeinek keveredése)
 • A dokumentarista jelleg mennyiben hitelesítette számodra a filmbeli médiajelenségeket?
 • Értelmezd a film címében megfogalmazott üzenetet!

Az iskolában lebonyolított programokról
Safer Internet Programmal iskolánk az elmúlt tanév során ismerkedett meg emberismeret és etika órák keretében. Mivel az Ec-Pec Alapítvány által meghirdetett Fiatalok Lendületben Program egyik témaköre a Tudatos médiahasználat és az Európai Uniós Állampolgárság volt, hasznosnak találtuk a két program házasítását. A Safer Internet ugyanis az internethasználat veszélyeire hívja fel a fiatalok figyelmét játékok és rövidfilmek segítségével, ami véleményünk szerint a tudatos médiahasználat egyik fontos szegmense. A média tagozatos 9. a osztály tanulói ismerkedhettek meg ezúttal a fiatalokat fenyegető veszélyekkel (adatlopás, zaklatás, rágalmazás stb.), s oszthatták meg egymással kellemes és kellemetlen tapasztalataikat, adhattak egymásnak hasznos tanácsokat. A program novemberben a másik két kezdő osztályban is lebonyolításra kerül majd, iskolánk ugyanis fontosnak tartja az X-generáció médiumhasználatának célirányos formálását. Azt is gondoljuk emellett, hogy a EU állampolgáraiként diákjainknak szüksége van azokra az információkra, melyek az internetes támadásokkal szembeni védekezésben elérhetők, így szóróanyagokat is rendelkezésükre bocsátottunk.

Az Újságjáték fantázianevet kapott „játék” a médiamanipuláció nemi identitást deformáló veszélyeire irányította a figyelmet. A programra szándékosan iskolánk nem média-tagozatos osztályinak tanulóit szerveztük be, mert megítélésünk szerint ők védtelenebbek az ez irányú hatásokkal szemben. Nemileg és életkorilag heterogén csoportokat szerveztünk, hogy a szerzett tapasztalatok a lehető legtöbb osztályba visszajuthassanak.

A „Lépcsőjáték” a toleranciafejlesztés indirekt eszközeként a tánc és dráma órák kedvelt feladata. Ez esetben olyan tanulókkal és játékvezetőkkel játszattuk, akik még nem találkoztak vele korábban. A tanárok beszámolója szerint a feladat ezúttal is alkalmas volt a rasszista tanulók feltérképezésére és a társadalmi különbségek kapcsán kialakult sztereotip gondolatok megvitatására. Ez esetben is több szempontból heterogén csoportok működtek együtt a feladatmegoldásban, ami alkalmat adott arra, hogy érettebb és kevésbé érett gondolkodásmódú tanulók osszák meg egymással érzéseiket, gondolataikat. A játék fontos tanulsággal szolgált a játékvezetőknek saját maguk moderátori szerepelvárásai tekintetében.

A „Városjáték” és a „Hídjáték” összetartozó kerettörténete a fenntartható fejlődés témakörét érintette. Elsősorban kreatív, alkotni szerető diákokat foglalkoztatott közel 2 órán keresztül, komoly tervezési-intellektuális kihívást kínálva számukra, bevonva olyan tanárokat, akik általában kívül maradnak a projektnapok megvalósításából. A két feladat – előzetes elvárásainknak megfelelően – igen kedvező fogadtatásra lelt a részvevők körében. A tanulóknak egyes osztálytermekben komoly építősegédjévé váltak a tanárok, más termekben a diákok alig akarták abbahagyni a rajzolást. Az elkészült munkák aulai bemutatója a teljes iskola előtt is elérhetővé tette a fenntarthatóság gondolatát, azaz indirekt szemléletformálásra bizonyult remek módszernek. A palackhidak egyben stílusos folytatásai lettek a pillekő-készítés hagyománynak, ami a korábbi években a szelektív hulladékgyűjtés eredményeképp honosodott meg iskolánkban.

Iskolánk tanulói nagyon kedvelik az élménypedagógiai foglalkozásokat. Talán azért is, mert minden csibetáborban kalandpályára visszük a bejövő évfolyam tanulóit, később pedig minden iskolai rendezvényre szervezünk mozgásos programokat. A „Kalandozások” ezúttal még nem próbált feladatokat jelentettek, melyeket 80 tanulónak volt lehetősége kipróbálni a testnevelők segítségével. Lényegében 6 osztály fele játszott együttműködési képességet fejlesztő, közösségformáló játékokat nagy sikerrel. Terveink szerint adaptációk formájában máskor is felhasználjuk majd őket egyéb rendezvényeinken.

Tapasztalatok
A tanulók az elégedettségi ívek X-elős részeire szívesen válaszoltak, viszont tartalmi kérdésekben szűkszavúak voltak. Ennek oka valószínűleg az, hogy sokszor kell elégedettségi íveket kitölteniük a különböző programok során, így már nincs kedvük leírni élményeiket. Inkább egymásnak és osztályfőnökeiknek mesélik el őket szóban.
A feladatra felkért tanárok, akik előzetesen megijedtek a rájuk váró moderátori feladatoktól, rájöttek, hogy képesek nem szakórai feladatok ellátására is, s úgy nyilatkoztak, máskor is hajlandók hasonló szerepekben fellépni. Ez talán az egyik legfontosabb hozadéka a napnak, hiszen így lehetővé válik a jövőbeni projektekben az eddig aránytalan szerepleosztás kiegyenlítése.
Mivel a tanulók többsége heterogén csoportokban dolgozott több órán keresztül, ismeretségek köttettek közöttük. A bejövő osztályok tanulóit segítette a program a beilleszkedésben, ami az eleven iskolai élet megőrzéséhez mindenképpen hasznos adaléknak bizonyult.

Fenntartás
Iskolánk a jövőben is előszeretettel szervez majd különböző projekteket, s biztosak vagyunk abban, hogy a most kipróbált módszereket még különböző variációkban újra alkalmazni fogja, illetve a most nem kipróbált technikákat a jövőben kipróbálja.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük az Ec-Pec Alapítványnak a sikeres megvalósításhoz nyújtott anyagi támogatását. A kellékek beszerzésében elengedhetetlen segítségnek bizonyult a 20.000.- Ft-os pályázati forrásösszeg.