HEFOP-3.1.3


A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében a Kapcsoljunk Deákul Kispesten-"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra" című projekt megvalósítására 18.000.000 Ft támogatást nyert

A HEFOP-3.1.3 pályázaton nyertes projekt tartalma:

A projekt során a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium vezetése és hét pedagógusa felkészül a kompetencia-alapú képzésre. Kapcsolatba lépünk a budapesti TIOK-kal, és együttmûködési tervet dolgozunk ki annak érdekében, hogy a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban megtörténhessen a kompetencia-alapú oktatáshoz kapcsolódó tananyagok adaptációja. A TIOK tapasztalatainak felhasználásával kívánjuk bevezetni a kompetencia-alapú oktatást. Az ehhez nyújtandó segítség formáját és tartalmát is rögzítjük az együttmûködési szerzõdésben. Felvesszük a kapcsolatot a szövegértési-szövegalkotási, a matematikai logikai, az idegen nyelvi és az IKT kompetenciaterületen dolgozó programmentorokkal.

A továbbképzésen tanultak és a mentorok útmutatásai alapján megtervezzük a négy vállalt kompetenciaterület hatékony és színvonalas oktatásához szükséges adaptációs tevékenységet. Ennek részeként integrációs fejlesztési tervet dolgozunk ki a sajátos nevelési igényû, a roma és a szociálisan hátrányos helyzetû tanulók esélyeinek növelése érdekében. Az intézmény vezetõségét és a program megvalósításában résztvevõ pedagógusokat szervezetfejlesztési és projektirányítási ismerettel látjuk el. A továbbképzésben résztvevõ pedagógusok elsajátítják az új eszközök használatát, megismerkednek alkalmazási területükkel. Elkészítik az új, szükséges dokumentációt, felkészülnek a következõ tanévben kezdõdõ implementációra. Az elkészült új tanterveket, tanmeneteket, fejlesztési terveket, a felhasználni kívánt adaptált oktatási csomagokat, digitális tartalmakat, segédleteket, projektterveket a 3.1.1-es központi programban közremûködött szakemberekkel,illetve a TIOK-ban tapasztalatot szerzett szakértõkkel értékeljük és véglegesítjük.

Idõközben a még hiányzó, szükséges információs és kommunikációs eszközök beszerzésével és felszerelésével biztosítjuk, hogy az implementációhoz a szükséges technikai háttér megteremtõdjön. Az eszközök használatát megismertetjük a tantestülettel.
Az iskola életében, munkastílusában bekövetkezõ változásokról belsõ továbbképzések, tájékoztatók keretében a tantestületet és az iskola nem pedagógus dolgozóit informáljuk. A szülõket és a tanulókat szülõi értekezletek és fórumok illetve osztályfõnöki órák keretében készítjük fel a kompetencia-alapú oktatásra történõ áttérésre. A kispesti lakosoknak a Kispest újság és TV segítségével teremtünk alkalmat arra, hogy a projektet, annak várható hatásait és eredményeit megismerhessék. Gondot fordítunk arra, hogy a környezõ általános iskolák pedagógusai, valamint a gimnáziumunkba jelentkezõ tanulók szülei lássák, milyen új elvárásokkal, lehetõségekkel és feltételekkel készül az iskola új diákjai fogadására. A Kispesti Pedagógiai Szolgáltató Intézettel már korábban is jól mûködõ partnerkapcsolatunkat felhasználva és továbbfejlesztve érjük el azt, hogy az intézet szakmai segítséget nyújtson a következõ tanévek oktató-nevelõmunkájának megtervezéséhez, színvonalasabbá tételéhez, és a változások kimutatását szolgáló mérések elvégzéséhez.

A 2006-2007-es tanévben a négy kompetenciaterületen kompetencia-alapú oktatásba bevont tanulócsoportokban megújult programmal, tantervvel folytatjuk oktató-nevelõ munkánkat. A megvalósításban részt vevõ tanárok bemutató órákon és belsõ továbbképzéseken mutatják be az eszközöket és a kompetencia-alapú oktatáshoz nélkülözhetetlen módszereket. Ezzel lehetõséget teremtünk arra, hogy a tantestület tagjai megismerkedjenek az új tartalmakkal, módszerekkel, eszközökkel,és õk is kialakíthassák véleményüket, beépíthessék új ismereteiket a következõ tanévek tervezésébe.
A 2006-2007-es tanév végén a kitûzött célok teljesítését a partnerekkel, a szülõk képviselõivel és az oktatási szakértõkkel záró-konferencián értékeljük. Kiadvány készítésével és a Kispest Tv-n és újságon keresztül tájékoztatjuk az érdeklõdõket az elért eredményekrõl.
Az új tanévben további pedagógusok bevonásával a többi kompetenciaterületre és a tanórán kívüli foglalkozásokra való kiterjesztéssel folytatjuk a programot.

Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer

100 éves a gimnázium