Történet

Újra Deák

Az iskola nem más, mint a társadalom tükörképe - mondják gyakran. Ez különösen igaz, ha végignézzük a mi gimnáziumunk eltelt nyolcvan évét. A társadalmi változások folyton át meg átszövik, befolyásolják az iskola életét. Legszembetűnőbb ez a névadók változásában.

Az 1986-ban megalakult Deák Ferenc Gimnázium Öregdiák Baráti Körének kitűzött célja volt, hogy visszaadják az iskola régi nevét. A meginduló társadalmi átalakulás is időszerűvé tette a névcserét. Bár 1988-ban ez még nem kapott kellő támogatást, de következő évben 1989. október 1-jén felvette a gimnázium Deák Ferenc nevét. Így, 40 év elteltével, ismét a "régi - új" nevét használhatja a gimnázium.

Az ünnepélyes névadásra az 1990-es tanévzárón került sor, ahol új zászlót is kapott az iskola. A formális megújulás gyakran tartalmi változásokkal jár együtt, az új évtized számos új dolog bevezetését hozta az iskolában.

1993-ban indult először emelt szintű biológiaoktatás, mely az óraszámokban méltánytalanul háttérbe szorított természettudományos képzést kívánja fejleszteni. Azóta is eredményesen működik.

Ennek a típusú képzésnek fő célja, hogy segítse a hétköznapi életvitellel, a környezeti kultúrával, a családi élettel és az egészségvédelemmel kapcsolatos igényszint emelését, és az új ismeretek közötti eligazodás képességének kialakítását. A részletesebb tananyagot speciális tevékenységek egészítik ki, pl. mikroszkópizálás, laborgyakorlat, tanulókísérletek, terepgyakorlatok. Kiemelt cél a természet- és környezetvédelmi attitűd kialakítása a tanulókban. A tagozat eredményességét igazolja a versenyeken való részvétel, illetve a továbbtanulási irányultság.

A legdöntőbb változást az 1994-es tanév hozta az iskolaszerkezet átalakításával: hosszas előkészítés után bevezették a hatosztályos gimnáziumi képzést.

Ekkor még csak néhány budapesti középiskola indított nyolc- illetve hatévfolyamos osztályokat. Az iskola kereste és felvette a kapcsolatot más olyan intézményekkel, amelyeknek már kidolgozott tantervük volt, végül az Eötvös Gimnázium tanterve felelt meg legjobban az elképzeléseknek.

Mára ennek a tantervnek fokozatosan továbbfejlesztett és átalakított változata érvényes. Az átalakítás mértéke tantárgyanként eltérő: természettudományokban általában jól bevált ez a program, magyar nyelv- és irodalomból egy idő után a Radnóti Gimnázium anyagára épült a képzés, míg az eredeti történelem programot ma elsősorban a humán tagozatosok használják. 1994-ben, először egy osztályt indult a hatosztályos évfolyamon.

A rákövetkező évben két párhuzamos osztály kezdett, de azóta sajnos, minden évben csak egy-egy osztály indítására van lehetőségünk, bár az érdeklődés ennél nagyobb. Ennek oka, a termek hiánya, ezért egyre sürgetőbb kényszer az iskola bővítése. Ugyanekkor kezdődött az ún. humán tagozat kialakítása, illetve párhuzamosan a nyelvi tagozatok visszaállítása. Iskola egyik legsikeresebben működő újításának az előzménye, a két évvel korábban kezdődő emelt színtű történelem tagozat. Az ötlet Zsóka Judittól, az iskola magyar-történelem szakos tanárától származott. A kezdeti történelem tagozat nem volt elég intenzív és eredményes, ezért elindult egy teljesen újfajta szemléletű oktatás. A humán tagozat lényege, hogy a tantárgyblokkos rendszerben működő négy tárgy - irodalom, történelem, művészettörténet és zenetörténet -oktatása ugyan más-más szaktanár feladata, de a cél az, hogy az adott kultúrtörténetet egységesen lássa a diák, amit csak akkor lehet elérni, ha a négy tárgyat egységesen, történeti szinkronitásban tanulják. Ha nem külön szeletekből áll a tananyag, hanem a tanárok összehangolt tevékenysége egymást egészíti ki, akkor nagyobb az esély arra, hogy összefüggő kép jön létre. A humán csoportok második idegen nyelvként a klasszikus műveltség nyelvét, a latint tanulják. A kialakult szemléletet, összeállt tudásanyagot a negyedévenként tartott vizsga méri. Az évek során egységes vizsgarendszer alakult ki: a négy vizsga közül egy írásbeli megmérettetés, egy szóbeli tételhúzás és felelet, egy elmélyült házi dolgozat, és egy komplex vizsga, amelynek különböző módozatai lehetnek.

Mindegyik esetben az adott témakörből a négy tárgy összehangolt tudásáról kell számot adni. A sok munkával és izgalommal járó vizsgarendszert ellensúlyozzák a tanév során szervezett tanul-mányi kirándulások, melyek a tananyag élőbbé tételét szolgálják.

A Nemzeti Alaptanterv követelményei okoztak a humán tagozaton változást, igazodva a történelem tanítás rendjéhez a hatosztályos évfolyamon indult meg a humán tagozatos oktatás. Természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelő átalakítások után, hatosztályosoknál módosult a tananyag és a vizsga is, hiszen a felvételt nyert hetedikeseknél nem lehetett azt a vizsgarendszert alkalmazni, amit a négyosztályos évfolyamon.

Sokkal inkább a fantáziájukat és a kreativitásukat kihasználó feladatokat kapnak: első alkalommal egy mesét, mitikus történetet írtak a tanultak felhasználásával, aztán úgy kellett újságot írniuk, mintha az adott kor tudósítói lennének. A kis diákok nagyon várták már a tételhúzásos "igazi" felelést!

A NAT korrekciója után nem lehet még tudni, hogy mi lesz a tagozat jövője: marad mégis a jól bevált négyéves gimnáziumi képzésben, vagy folytatódik a nagyon lelkes, nyitott hatosztályos csoportoknál.

1996-ban fakultáció szinten beindult az iskolában a médiaoktatás, 1998-tól pedig már média tagozaton tanulhatnak a diákok. Az újságíró és kommunikációs képzés 1998-tól Iskolánkban Földesné Hartmann Ibolya tanárnő vezetésével négy éve működik "média" fakultáció, teljes nevén mozgóképkutúra és médiaismeret, Erre az előzményre alapozva a kerületi önkormányzat javaslatára az 1998-1999-es tanévben.

a XIX. kerületben működő JATE Budapesti Média Intézetével együttműködve indult be a kommunikáció - újságíró tagozat. A két intézmény közötti szerződés értelmében a BMI biztosítja különböző stúdiók használatát, valamint a gyakorlati oktatókat. Külön délutáni elfoglaltságként tartozik a képzéshez a beszédtechnika és kommunikációs óra, illetve az újságírói gyakorlat.

Minden évben a média más-más ágával foglalkoznak a diákok, így az első évben a nyomtatott sajtó, a másodikban pedig rádiózás, harmadikban pedig az elektronikus sajtó kerül a középpontba. Média és mozgóképkultúra tárgyból érettségizni lehet, illetve felsőfokú kommunikációs képzésben folytatni a tanulmányokat. Az iskola tervezi az ötödéves képzés beindítását. Ezen középfokú újságírói ill. videotechnikusi végzettséget lehet szerezni.

Az 1998/99-es tanév hatosztályos évfolyamán ismét indult emelt óraszámú nyelvi (angol) tagozat.

Számítástechnika oktatás

Az iskolában 1995-ben kezdődött meg a számítástechnika tanítása, kezdetben az első két évfolyamon az alapoktatás, később a fakultáció szintjén is. Kezdetben az iskola csak egy gépteremmel rendelkezett, benne 18-20 számítógéppel. Az iskola önerőből tartotta fenn ezeket a gépeket, így működtetésük és fejlesztésük sok nehézségbe ütközött.

1996 őszén beindult a SuliNet program. Ennek keretében hat új gépet kapott az iskola, és az Internet is elérhetővé vált.

1998-ban további fejlesztés eredményeként az iskola tíz géppel gyarapodott.

A diákok számára egy új számítástechnika terem nyílt meg, amit szinte minden délután lehetett látogatni.

A számítástechnika-oktatás új lendületet kapott az 1999/2000-es tanév elején, mikor beindult iskolánkban a számítástechnika tagozatos osztály. Ez emelt szintű oktatást jelent, hiszen magasabb óraszámban a diákok több ismeretre tehetnek szert. A beindítandó ötödéves képzés tervei között szoftver üzemeltetői szakképzés is szerepel, mely középfokú számítástechnikai végzettséget ad.

A mentálhigiéniai alapismeretek fakultáció 1997 őszén indult a mentálhigiéniai alapismeretek ("becenevén" pszichológia) fakultáció. A diákok érdeklődése kiemelkedő, általában 15-20 fő közötti csoportok indultak.

A fakultáció célja kettős. A pszichológia szakon továbbtanulni szándékozók bizonyos alapszókincsre, elemi ismeretekre szert tehetnek, bárt általában nem ez a jelentkezők motivációja. Fontosnak tartjuk a pszichológiai kulturáltság növelését, ill. olyan ismeretek átadását, amely az önismereti tudatosságot növeli, valamint javítja a konfliktuskezelést és stressztűrő képességet.

 

 

Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer

100 éves a gimnázium